A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

| +36 92 502 500

Zalaszám Informatika Kft Etikai kódexe

A Zalaszám Informatika Kft etikai kódexe a jogszabályok által előírt elvárások betartásán túl a Társaságunk által önkéntesen vállalt szabályokat és normákat fogalmazza meg. Lefekteti az általunk legfontosabbnak tartott értékeket és cselekvési normákat, a velünk kapcsolatban álló külső és belső érintettek - vevők, partnerek, tulajdonosok, alkalmazottak, beszállítók, társadalmi és a természeti környezet - tekintetében.

Etikus üzleti gyakorlat

Társaságunk tisztességesen és a környezete iránti odafigyeléssel gyakorolja üzleti tevékenységét. Betartjuk az emberi és az állampolgári jogokra vonatkozó normákat és a legteljesebb mértékben figyelemmel vagyunk mindazokra, akikkel tevékenységünk során kapcsolatban állunk. Üzleti döntéseink során arra törekszünk, hogy a másokra való odafigyelés és a legteljesebb normakövetés révén érjünk el kimagasló gazdasági eredményességet.

Jogszabályok, szerződések betartása

Társaságunk és munkavállalóink számára alapkövetelmény, hogy mindig a vonatkozó jogszabályoknak, az üzletági és etikai normáknak, valamint a szerződésekben vállalt kötelezettségeiknek megfelelően járjanak el.

Üzleti partnerekkel való kapcsolat

Társaságunk kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatokat létesít beszállítóival, vevőivel és egyéb üzleti partnereivel. Elvárjuk, hogy üzleti partnereink is a miénkhez hasonló üzleti alapelveknek feleljenek meg.

Állami megrendelések és megbízások esetén fokozottan ügyelünk a közbeszerzési jogszabályok és az íratlan etikai normák legteljesebb körű betartására.

Társaságunk nem folytat olyan gyakorlatot, amely tisztességtelen munkaerő csábításnak tekinthető, s ezt elvárja versenytársaitól és üzleti partnereitől is.

Versenytársakkal való viszony

Társaságunk elkötelezettje az élénk, de tisztességes piaci versenynek és betartja a versenyjogi normákat. Társaságunk és munkavállalóink nem folytatnak tárgyalásokat és nem kötnek megállapodásokat versenytársakkal olyan tárgyban, amely termékeink/szolgáltatásaink értékesítésével és marketingjével kapcsolatos.

Társaságunk részvétele kereskedelmi szövetségekben törvényes és hasznos lehet, de semmiképpen nem sértheti a versenyjog szabályait és nem célozhat meg versenyellenes célkitűzéseket.

A felhasználókkal való kapcsolat

Társaságunk vállalja, hogy a felhasználói igényeket a legmesszebbmenőkig szem előtt tartva olyan, magas minőségű termékeket/szolgáltatásokat fejleszt ki és forgalmaz, amelyek árban és minőségben következetesen értéket kínálnak, és amelyek biztonságosan használhatóak. Felhasználóink jogosultak arra, hogy igaz, világos és teljes tájékoztatást kapjanak valamennyi termékünkről és szolgáltatásunkról.

A tulajdonosokkal szemben érvényesítendő követelmények

Minden tulajdonosunkat rendszeres, pontos és megbízható információval látjuk el tevékenységünkről, pénzügyi helyzetünkről és teljesítményünkről.

Ellenőrző szervek, hatóságok

Társaságunk teljes mértékben és korrekt módon együttműködik a hatóságokkal és azok képviselőivel. Társaságunk aktívan támogatja a kormányzatot és annak szerveit jogszabály- előkészítő, illetve gazdaságfejlesztő tevékenységükben.

Munkavállalók

Társaságunk olyan munkakörnyezetet biztosít, amelyben a kölcsönös bizalom és tisztelet uralkodik, és ahol minden munkavállaló felelősnek érzi magát a társaság teljesítménye és jó hírneve iránt.  

Gondot fordítunk az életkor, nem, családi állapot, nemzeti-nemzetiségi hovatartozás, vallás, és egyéb alapokon történő megkülönböztetés elleni védelemre - amely minden munkavállalónkat megillető emberi jog. Munkavállalóinkat kizárólag az ellátandó munkához szükséges képzettségek és képességek alapján toborozzuk, foglalkoztatjuk és léptetjük elő.

A munkavállalóinkkal való együttműködés során fejlesztjük és segítjük minden egyén képességét és adottságait, annak érdekében, hogy kiemelkedő munkateljesítményük révén hozzájáruljanak a társaság kiváló teljesítményéhez.

Vállaljuk, hogy biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk minden munkavállalónk számára. Munkavállalóink egészsége és munkabiztonsága stratégiai prioritás társaságunk számára. Semmilyen formában nem alkalmazunk kényszerített, vagy kiskorú munkaerőt.

Tiszteletben tartjuk az egyén méltóságát és a munkavállalók társulási jogát. A munkavállalóink zaklatásának minden formáját - legyen az akár egyéni, akár csoportos - elfogadhatatlannak tartjuk és határozottan fellépünk ellene.

Elfogadjuk és elősegítjük a munkavállalói szervezetek tevékenységét és elkötelezettek vagyunk abban az irányban, hogy munkavállalóink érdekképviseleti szerveken keresztül is kifejthessék véleményüket és érvényesíthessék érdekeiket.

Társaságunk fontosnak tartja, hogy információs csatornák és konzultációs mechanizmusok útján hatékony kommunikáció létezzen a társaság és a munkavállalók között.

A társadalommal kapcsolatos magatartás szabályai

Társaságunk szándéka, hogy olyan, bizalomra méltó társadalmi és közösségi szereplő legyen, amely megfelel környezte és a társadalom elvárásainak. Hiszünk abban, hogy ha aktívan és felelősséggel veszünk részt a társadalom életében, akkor előmozdíthatjuk annak prosperitását, fejlődését.

Társaságunk lehetőségeihez mérten támogatja tágabb és közvetlen környezete kulturális, sport, művelődési és egyéb közérdekű célkitűzéseit és szem előtt tartja a nemzeti és az egyetemes emberi értékek védelmét és támogatását.

Társaságunk nem támogat politikai pártokat és nem támogat olyan szervezeteket sem, amelyek tevékenysége politikai vagy pártérdekeket szolgál.

Környezetvédelem

Társaságunk elkötelezettje a környezetre való hatásunk folyamatos javításának, és partnerként működik együtt másokkal a környezetvédelem előmozdításában, a környezetvédelmi kérdések megértésének elősegítésében, és a jó gyakorlat meghonosításában. Gondoskodunk arról, hogy termékeink és tevékenységünk környezetre gyakorolt hatása megfelelő legyen, termékeink/szolgáltatásaink innovációja során ügyelünk azok környezetre gyakorolt hatásainak csökkentésére, törekszünk az energiával való takarékosságra, a hulladék csökkentésére és visszagyűjtésére.

Üzleti tisztesség

Társaságunk nem fogad el, és nem ad, sem közvetlenül, sem közvetve tisztességtelen előnyt annak érdekében, hogy üzleti, piaci vagy pénzügyi előnyöket szerezzen.

Alkalmazottaink nem ajánlanak fel és nem fogadnak el ajándékot vagy fizetséget üzleti, piaci, pénzügyi előny megszerzése érdekében. Minden ilyen jellegű ajánlatot azonnal jelezni kell a felettes vezetőnek.

Érdekellentét

Társaságunk elvárja alkalmazottaitól, hogy azok kerüljék azokat a személyes tevékenységeket és pénzügyi érdekeket, amelyek munkahelyi elkötelezettségükkel ellentétesek lehetnek. A társaság munkavállalói nem kereshetnek előnyt saját maguk vagy mások számára a pozíciójukból származó lehetőségeik helytelen felhasználása által.

Az Etikai Kódex kommunikálása

Etikai Kódexünket elérhetővé tesszük belső és külső kommunikációs fórumainkon. Minden új munkatársunkkal megismertetjük az Új belépők kézikönyvében, és publikáljuk társaságunk honlapján.